• :
  • :
LLVT THỪA THIÊN HUẾ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH - LLVT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ THỰC HIỆN TỐT CUỘC VẬN ĐỘNG " PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG, CỐNG HIẾN TÀI NĂNG, XỨNG DANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ"
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực Chính trị cho sinh viên tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Đại học huế

   Trong thời gian qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nắm bắt kịp thời những thuận lợi, thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đoàn kết, chung sức, đồng lòng nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó có cả lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Chúng ta “Tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với quốc phòng, an ninh và lực lượng vũ trang”(1) . Ngày nay, vai trò của môn học giáo dục quốc phòng - an ninh là rất to lớn; việc giáo dục cho các em sinh viên về kiến thức phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch trên các lĩnh vực, đó là một trong những nhiệm vụ to lớn của mục tiêu giáo dục và đào tạo đối với Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế nói riêng và của ngành giáo dục nói chung.  

"Diễn biến hòa bình" là chiến lược cơ bản nhằm lật đổ chế độ chính trị của các nước tiến bộ, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong bằng biện pháp phi quân sự do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động tiến hành (2). Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã chỉ rõ: “Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; đòi thực hiện đa nguyên, đa đảng. Kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ. Lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân” (3).

Đoàn cán bộ Trung tâm GDQP&AN – Đại học Huế chụp ảnh lưu niệm với Đoàn cán bộ Trung tâm GDQP&AN – Đại học Quốc gia TPHCM tại Hội thảo khoa học năm 2020

Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế (Trung tâm) là nơi tập trung sinh viên của các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn Thừa Thiên Huế và các tỉnh lân cận tham gia học tập môn học giáo dục quốc phòng và an ninh với số lượng lớn. Với môi trường tập trung đông đúc sinh viên là cơ hội lợi dụng của các thế lực thù địch nhằm truyền bá tư tưởng chống phá cách mạng Việt Nam, truyền bá những “tà đạo” những luận điệu chính trị sai trái nhằm lôi kéo các em sinh viên đi vào con đường “thủ đoạn chính trị” mà chúng đã vạch sẵn; việc định hướng tư tưởng chính trị cho các em sinh viên đang theo học tại Trung tâm là cấp bách và cần thiết. Đây là một nội dung quan trọng được quy định trong chương trình giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh, sinh viên.

Hội thảo khoa học “Tôn giáo và chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội” năm 2018

Nhận thức được tầm quan trọng trong việc tuyên truyền cho học sinh, sinh viên về các phương thức, thủ đoạn Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch sử dụng chống phá cách mạng Việt Nam; Đảng ủy, Ban Giám đốc Trung tâm thường xuyên quán triệt, nhất quán đường lối của Đảng và Nhà nước ta trong các buổi học nghị quyết, chuyên đề, trong sinh hoạt đầu và cuối khóa cho sinh viên về học tập tại Trung tâm. Ngoài ra, phối hợp với Ban Tuyên huấn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên truyền bằng các buổi chiếu phim tư liệu lịch sử từng khóa học; mời các báo cáo viên có uy tín truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm trong công tác phòng, chống Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ; Phối hợp với bảo tàng Hồ Chí Minh triển lãm theo từng chủ đề như “Bác Hồ với quê hương Thừa Thiên Huế”, “chủ quyền Biển, Đảo, biên giới quốc gia”, “Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam”, qua đó giúp các em củng cố thêm lòng tự hào, tin yêu và góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Để công tác tuyên truyền việc phòng, chống Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ có hiệu quả cho sinh viên đang học tập tại Trung tâm, chúng tôi xây dựng các giải pháp cơ bản sau:

Hội thảo khoa học “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới” năm 2019

Một là, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho các em sinh viên đang học tập tại Trung tâm, kịp thời đấu tranh chống các luận điệu phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vạch trần thủ đoạn thổi phồng những sơ hở, yếu kém của Đảng, Nhà nước ta trong công tác xây dựng Đảng, trong quản lý kinh tế - xã hội nhằm kích động tâm lý bất mãn, chống đối, chia rẽ nội bộ, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc… trong tư tưởng, tâm lý của các em sinh viên. 

Hai là, định kỳ đầu khóa học Trung tâm phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh Thừa Thiên Huế về triển khai đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, nói chuyện chuyên đề với sinh viên về tình hình chính trị trong nước và quốc tế từ đó nắm bắt tư tưởng của các em để định hướng cho các em trong lĩnh vực này được kịp thời. 

Ba là, Trung tâm thường xuyên phối hợp với các trường đại học thành viên của Đại học Huế, lực lượng an ninh địa phương nhằm theo dõi, nắm bắt kịp thời những hành vi “lệch chuẩn” về tư tưởng, chính trị của các em sinh viên đồng thời phối hợp tích cực với gia đình để định hướng, nhận thức về lập trường tư tưởng chính trị của các em, đặc biệt là trong thời gian gần đây là sự hoạt động công khai của “Hội thánh đức chúa trời” đang tập trung lôi kéo lực lượng sinh viên gia nhập hội.

Bốn là, Trung tâm cần xây dựng đội ngũ “Ban quản lý sinh viên” lấy lực lượng từ các em sinh viên tích cực nhằm nêu cao những tấm gương tốt, khuyến khích, khen thưởng kịp thời đối với những tấm gương tiêu biểu đạt kết quả học tập tốt, tập trung liên hệ từ các em để nắm bắt thông tin kịp thời; tích cực giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của sinh viên trong cuộc đấu tranh chống diễn biến hòa bình nói chung trên lĩnh vực chính trị nói riêng, tuyên truyền và nói chuyện cho các em hiểu rõ và nhận thức về các thông tin đa chiều có những luận điểm xuyên tạc, nói xấu Đảng, Nhà nước các quan chức cấp cáo trên các báo, mạng internet… giúp các em biết chắt lọc các thông tin chính thống tránh rơi vào “tự chuyển biến” “tự chuyển hóa” trong chính bản thân các em. 

Năm là, Trung tâm lập kế hoạch tổ chức cuộc thi, bài viết tìm hiểu về cuộc đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, từ đó giúp các em có được những kiến thức đồng thời nêu cao tinh thần cảnh giác đấu tranh phòng chống những mưu đồ làm phai nhạt lý tưởng cách mạng và lập trường tư tưởng chính trị của các em sinh viên. 

Trong suốt thời gian qua, các thế lực phản động, thù địch tìm mọi cách thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị nhằm triệt tiêu nguyên tắc độc tôn lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với toàn xã hội, chúng reo rắc tư tưởng đòi "đa nguyên chính trị", "đa đảng đối lập", trong giới trẻ nói chung và sinh viên nói riêng. Giáo dục và định hướng tư tưởng, lập trường quan điểm cho sinh viên Trung tâm nói riêng của giới trẻ nói chung góp phần giữ vững sự ổn định chính trị của đất nước, bảo vệ vững chắc chế độ XHCN mà Việt Nam đã kiên định lựa chọn phát triển; bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trước những cuộc “chiến tranh mềm không thuốc súng”./.

Bài, ảnh: ThS HÀ NGỌC PHI - ĐINH THỊ THANH TUYỀN

(Trung tâm GDQP&AN - Đại học Huế)

(1)  Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tập 1, tr. 67.

(2) Bộ Quốc phòng, Trung tâm Từ điển Bách khoa quân sự, Từ điển Bách khoa quân sự Việt Nam, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2005, tr.303.


Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.095
Hôm qua : 934
Tháng 07 : 16.993
Tháng trước : 34.878
Năm 2024 : 182.008
Năm trước : 319.267
Tổng số : 1.256.397