• :
  • :
LLVT THỪA THIÊN HUẾ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH - LLVT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ THỰC HIỆN TỐT CUỘC VẬN ĐỘNG " PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG, CỐNG HIẾN TÀI NĂNG, XỨNG DANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ"
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong LLVT tỉnh Thừa Thiên Huế

Giáo dục chính trị, tư tưởng là một trong những khâu quan trọng của Đảng ta trong việc hình thành nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa (XHCN). Giáo dục chính trị - tư tưởng nhằm xây dựng những con người, những tập thể tha thiết gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức trong sáng, luôn có ý chí vươn lên, tinh thần kiên cường, dũng cảm, để xây dựng và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, góp phần thực hiện mục tiêu đưa nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng XHCN như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định.

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là “đi trước mở đường”, các cấp ủy Đảng, Chỉ huy các cơ quan đơn vị trong toàn lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã chủ động triển khai tương đối toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường sự thống nhất về tư tưởng chính trị trong Đảng bộ quân sự tỉnh, sự đồng thuận trong nội bộ, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; khắc phục một bước tình trạng vi phạm kỷ luật đảng, kỷ luật quân đội của cán bộ, đảng viên trong LLVT tỉnh. Qua đó, tiếp tục giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết trong toàn đảng bộ, nâng cao ý chí tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, mà trực tiếp Đại hội Đảng bộ quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu thực hiện công tác đảng, công tác chính trị của các cấp uỷ, cán bộ làm công tác giảng dạy chính trị, mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn; năng lực công tác có bước chuyển biến đáng kể, từng bước đáp ứng được yêu cầu công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đảng bộ quân sự tỉnh trong tình hình mới.

Thượng tá Lê Văn Hùng, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh quán triệt Quy định số 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII)
 về thực hiện công tác Kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

 

Kiểm tra nhận thức chính trị chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong LLVT tỉnh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, đó là:

Trước tác động tiêu cực của tình hình thế giới, của mặt trái kinh tế thị trường, đã tác động đến tâm tư, tình cảm của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nảy sinh những biểu hiện băn khoăn, lo lắng.

Một số cấp uỷ cơ sở chưa thật sự quan tâm đúng mức công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhất là đối với đảng viên trẻ; chưa làm tốt việc học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng; phương pháp học tập, quán triệt còn chậm đổi mới, có mặt hiệu quả chưa cao. Một số cán bộ, đảng viên chưa tích cực, chịu khó học tập rèn luyện. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên có mặt chưa tích cực, tính chiến đấu chưa cao. Một bộ phận cán bộ làm công tác giảng dạy chính trị năng lực, trình độ có mặt còn hạn chế.

Công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chưa toàn diện; kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên chấp hành kỷ luật của Đảng, kỷ luật của Quân đội có mặt thiếu kịp thời. Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, của cán bộ, đảng viên trong ngày nghỉ, giờ nghỉ và dự báo tình hình có thời điểm, có mặt còn chậm, thiếu nhạy bén, thiếu chiều sâu, nên việc chỉ đạo, xử lý đạt hiệu quả chưa cao.

Trước những yêu cầu mới, để thực hiện có hiệu quả công tác tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong Đảng bộ quân sự tỉnh, các cấp ủy đảng cần quan tâm lãnh đạo thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm đó là:

Cục Chính trị Quân khu 4 kiểm tra chất lượng hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tại Tiểu đoàn Tăng Thiết giáp 3

 

Bộ CHQS tỉnh thao giảng chính trị ra quân huấn luyện năm 2021

 

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính trị, giáo viên kiêm chức, báo cáo viên, tuyên truyền viên, người làm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
 góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của LLVT tỉnh

Một là, đổi mới nhận thức của cấp ủy Đảng về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong LLVT tỉnh.

Đây là giải pháp căn bản, có ý nghĩa quyết định, do vậy cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng các cấp đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Cấp uỷ đảng lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng thông qua các nghị quyết, các kế hoạch và chương trình hành động của mình; qua lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên trách, trong đó có vai trò quan trọng của Cơ quan Chính trị, cán bộ chính trị, các cơ quan chuyên môn giúp cấp uỷ thực hiện nhiệm vụ này. Cấp uỷ lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng còn thông qua việc tổ chức phân công các đồng chí cấp uỷ viên tham gia công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chỉ đạo hoạt động của hệ thống chỉ huy các cấp.

Hai là, tăng cường sự phối hợp giữa các tổ chức, cơ quan, ban, ngành đoàn thể địa phương trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên LLVT tỉnh.

Việc phối hợp, kết hợp thống nhất, đồng bộ các hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân trong lĩnh vực tư tưởng là một giải pháp cần thiết để nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên LLVT tỉnh. Sự phối hợp đồng bộ trong công tác giáo dục chính trị,  tư tưởng trên địa bàn tỉnh còn được thể hiện ở sự phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các cơ quản lý nhà nước về văn hoá thông tin của UBND tỉnh, các ban công tác của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội từ Tỉnh đến cơ sở. Sự phối hợp, kết hợp đồng bộ ấy phải được thể hiện ở nội dung, chương trình, kế hoạch trong từng nhiệm kỳ đại hội, từng năm, từng nhiệm vụ và từng đợt tổ chức sinh hoạt chính trị, kỷ niệm ngày truyền thống của Đảng, của dân tộc, của Quân đội, của địa phương và của từng ngành.

Ba là, chú trọng đổi mới về nội dung, phương pháp, hình thức, phương tiện giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên LLVT tỉnh.

Đảng ủy Quân sự tỉnh đã xác định nội dung đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là: Tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung  giáo dục chính trị, tư tưởng, theo các chương trình phù hợp với điều kiện của LLVT tỉnh; bổ sung một số nội dung thiết thực, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Để làm việc này, trong công tác giáo dục lý luận chính trị, định kỳ tổ giáo viên kiêm chức, tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề, để làm rõ những nội dung cần thông tin và nhiệm vụ trọng tâm của LLVT tỉnh, định hướng lý giải các vấn đề chung của giáo dục gắn với thực tế của địa phương, thảo luận các phương án giải quyết, để tham mưu cho Đảng ủy quân sự tỉnh quyết định.

Trong tuyên truyền chính trị, phối hợp có hiệu quả với các cơ quan phát thanh, truyền hình của địa phương, để tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ cụ thể của LLVT địa phương trong từng giai đoạn; tuyên truyền chuẩn mực đạo đức cách mạng, gương người tốt, việc tốt;  gắn với việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những cám dỗ đời thường ngay trong bản thân và gia đình từng cán bộ, đảng viên. Tổ chức có hiệu quả các đợt sinh hoạt chính trị theo chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để mỗi cán bộ, đảng viên học tập, liên hệ theo từng chủ đề, tự xác định kế hoạch hoàn thiện bản thân, tạo sự lan tỏa trong xã hội.  

Bốn là, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính trị, giáo viên kiêm chức, báo cáo viên, tuyên truyền viên, người làm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

Cần phải nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan Chính trị các cấp, nhất là nâng cao chất lượng xây dựng các chương trình, kế hoạch tuyên truyền, học tập lý luận chính trị, tổ chức tốt việc tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức các hoạt động hội thi để nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị, đội ngũ báo cáo viên các cấp. Chỉ đạo tổ chức tốt các khâu, các bước trong quán triệt Nghị quyết, biên soạn giáo án, bài giảng, chất lượng đội ngũ giáo viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên. Chính ủy, Chính trị viên, cán bộ chính trị các đơn vị phải thực sự là những hạt nhân trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên.

 

Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức, giáo dục chính trị, tư tưởng giúp cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt

Có thể khẳng định, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong LLVT tỉnh có ý nghĩa không chỉ là nhiệm vụ cơ bản trong công tác tư tưởng của cấp ủy đảng mà còn là giải pháp và động lực cho sự phát triển của LLVT tỉnh trong thời kỳ mới. Thực hiện phương châm hướng về cơ sở, phục vụ cơ sở, giải quyết kịp thời những vấn đề tư tưởng nảy sinh ngay từ cơ sở, tạo sự đồng thuận, khơi dậy ý thức tự giác, tích cực, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tưởng cho cán bộ, đảng viên trong LLVT tỉnh sẽ góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội cũng như tăng cường, củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN./.

Thượng tá: LÊ VĂN HÙNG

ĐUV Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.089
Hôm qua : 934
Tháng 07 : 16.987
Tháng trước : 34.878
Năm 2024 : 182.002
Năm trước : 319.267
Tổng số : 1.256.391