• :
  • :
LLVT THỪA THIÊN HUẾ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH - LLVT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ THỰC HIỆN TỐT CUỘC VẬN ĐỘNG " PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG, CỐNG HIẾN TÀI NĂNG, XỨNG DANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ"
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân góp phần ổn định chính trị xã hội, phát triển kinh tế trên địa bàn thị xã Hương Trà

Kết hợp thế trận quốc phòng toàn dân (QPTD) gắn với thế trận an ninh nhân dân (ANND), “thế trận lòng dân” vững chắc luôn được coi là nền tảng “gốc rễ”, nghệ thuật đặc sắc, yếu tố quyết định tạo nên thế trận liên hoàn, toàn diện, rộng khắp, tổng hợp sức mạnh của dân tộc ta để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong đó, việc giữ vững ổn định chính trị, xã hội, phát triển kinh tế là một trong hai thành quả lớn lao từ tiền đề của việc cũng cố vững chắc thế trận trên, tạo tiền đề quan trọng trong việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kết hợp thế trận quốc phòng toàn dân (QPTD) gắn với thế trận an ninh nhân dân (ANND), “thế trận lòng dân” vững chắc luôn được coi là nền tảng “gốc rễ”, nghệ thuật đặc sắc, yếu tố quyết định tạo nên thế trận liên hoàn, toàn diện, rộng khắp, tổng hợp sức mạnh của dân tộc ta để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong đó, việc giữ vững ổn định chính trị, xã hội, phát triển kinh tế là một trong hai thành quả lớn lao từ tiền đề của việc cũng cố vững chắc thế trận trên, tạo tiền đề quan trọng trong việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Qua từng giai đoạn cách mạng, tư duy lý luận của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, bảo vệ Tổ quốc đã được bổ sung, phát triển, không ngừng hoàn thiện, hướng tới mục tiêu cao nhất là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ xa, từ sớm, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Qua đó, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Đảng ta đã chỉ rõ: Mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững chủ quyền biển, đảo, biên giới, vùng trời; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng xác định: “... gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó: Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng và an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên”. Xác định, củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, nhưng luôn tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế, xây dựng đất nước. Trong khi đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng đất nước, chúng ta phải luôn nâng cao cảnh giác, củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Tổ quốc và các thành quả cách mạng; tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Có thể khẳng đinh: Quốc phòng, an ninh là nền tảng của sự ổn định, phát triển bền vững mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, đồng thời khẳng định sức mạnh của đất nước trong hội nhập quốc tế hiện nay.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Công an và Quân đội là hai cánh tay của nhân dân, của Đảng, của Chính phủ, của chuyên chính vô sản”, Quân đội nhân dân (QĐND) và Công an nhân dân (CAND) luôn chung sức, đồng lòng, đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng - an ninh mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó. Luôn chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp tham mưu với Đảng, Nhà nước không ngừng hoàn thiện các quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật về xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với nền ANND, thế trận ANND trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

 

Xác định tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; trong thời gian qua, Ban CHQS thị xã và Công an Thị xã đã phối hợp tham mưu cho Thị ủy, HĐND, UBND thị xã ban hành theo thẩm quyền nhiều văn bản cụ thể hóa, nâng cao trách nhiệm, tăng cường đoàn kết và hiệp đồng chặt chẽ giữa QĐND và CAND; tạo cơ sở quan trọng để hai lực lượng tổ chức có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của từng lực lượng, đồng thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thực hiện nhiệm vụ xây dựng thế trận QPTD, thế trận ANND; góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để thị xã có bước phát triển vượt bậc cả về chính trị và hội và kinh tế trên địa bàn thị xã. Hàng năm, Đảng ủy Quân sự và Đảng ủy Công an thị xã đã tham mưu cho Thị ủy ban hành các Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng – An ninh của thị xã. Qua đó, xác định mục tiêu, nội dung, phương hướng lãnh đạo tốt nhiệm vụ Quốc phòng, An ninh trên địa bàn thị xã. Bên cạnh đó, hàng năm, 2 cơ quan đã tiến hành phối hợp tham mưu cho UBND thị xã tổ chức tổng kết công tác quốc phòng, an ninh và tiến hành ký kết biên bản triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; ban hành các chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch công tác giáo dục QPAN cho các đối tượng hàng năm. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, đã tham mưu cho Thị ủy, UBND thị xã mở hơn 100 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng với 2.579 lượt cán bộ, công chức, chức sắc, chức việc tôn giáo, già làng, trưởng bản tham gia.

Hai lực lượng đã luôn chủ động phối hợp thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng khu vực phòng thủ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, củng cố tiềm lực, lực lượng, thế trận, chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của các lực lượng vũ trang nhân dân. Phối hợp làm tốt công tác tham mưu, rà soát, xây dựng, bổ sung các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh phù hợp với thực tiễn từng vùng, từng địa bàn và lĩnh vực; quyết liệt triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, góp phần tạo môi trường xã hội, môi trường đầu tư an toàn, thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 và đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, hai lực lượng đã phối hợp tham mưu cho UBND thị xã tổ chức 19 cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, phường và 02 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp thị xã, 01 cuộc diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cấp thị xã đạt được mục đích yêu cầu đề ra.

Trên cơ sở cụ thể hóa Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ (nay là Nghị định 03/2019/NĐ-CP) về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; Hai cơ quan đã thường xuyên trao đổi thông tin, nắm chắc và dự báo sát tình hình, phối hợp tham mưu, xây dựng, hoàn thiện và triển khai hiệu quả các phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn thị xã. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị và hội và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế trên địa bàn. Trong thời gian qua, trên địa bàn thị xã luôn duy trì tốt tình trạng  ổn định chính trị xã hội, không để hình thành tội phạm có tổ chức, các điểm nóng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần cho kinh tế thị xã phát triển vững chắc với tốc độ tăng trưởng trên 15%/năm và tổng đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 7.250 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hai lực lượng đã tiến hành cử hàng ngàn lượt cán bộ chiến sĩ, DQTV trên địa bàn tiến hành ứng cứu, chữa cháy cho hàng trăm hecta rừng tại các địa bàn như: Bình Tiến, Hương Hồ, Hương Xuân, Hải Dương...

Hai lực lượng cũng đã chú trọng phối hợp tham mưu, triển khai các mặt công tác dân vận, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là ở các địa bàn có vấn đề về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, các khu đô thị, khu công nghiệp. Xây dựng, nhân rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình tiên tiến trong phong trào  toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều mô hình, điển hình tiên tiến từ cấp thị xã đến cơ sở, nhiều mô hình đã được nhân rộng, triển khai thực hiện ở hầu hết các địa phương theo đúng tinh thần của chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tăng cường phối hợp, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; đổi mới, điều chỉnh tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đấu tranh, phòng, chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", nâng cao chất lượng chính trị, giữ vững ổn định trong nội bộ. Phối hợp tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về giáo dục quốc phòng - an ninh ở các cấp, các ngành và toàn dân ngày càng nề nếp, toàn diện đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực. Sự đoàn kết, gắn bó, phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa QĐND, CAND và các ban, ngành, đoàn thể và các địa phương ngày càng chặt chẽ, đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn và được sự đồng tình, ủng hộ cao của các tầng lớp nhân dân.

 

Trong những năm tới, trên địa bàn toàn tỉnh nói chung và địa bàn thị xã nói riêng; tình hình chính trị - xã hội ổn định, kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng tốt; thị xã đang bước vào giai đoạn xây dựng và phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều thời cơ mới. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại nhiều yếu tố tác động có thể gây mất ổn định chính trị - xã hội, gây khó khăn cho nhiệm vụ phát triển kinh tế của thị xã. Do đó, việc giữ vững ổn định và cũng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân phải được xác định là nhân tố hàng đầu, có ý nghĩa quyết định vô cùng quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Để làm tốt vấn đề này, toàn thị xã nói chung và lực lượng quân đội và công an nói riêng cần xác định, cụ thể hóa và thực hiện tốt một số vấn đề như sau:

Thứ nhất, tập trung quán triệt sâu sắc, thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cũng như các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp chiến lược của Đảng, Nhà nước về: Quốc phòng, quân sự, an ninh quốc gia, bảo vệ biên giới quốc gia, bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, an ninh mạng quốc gia, Luật Quốc phòng, Luật CAND, Luật Dân quân tự vệ... Trong đó, việc cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nội dung, biện pháp để xây dựng thế trận QPTD kết hợp với thế trận ANND, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc là một trong những nội dung đặc biệt quan trọng.

Thứ hai, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, trong vận động quần chúng, xây dựng, củng cố thế trận QPTD, thế trận ANND. Hai lực lượng cần tăng cường phối hợp tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, của các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

Thứ ba, cần đặc biệt chú trọng phối hợp trong tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân và các tổ chức kinh tế, văn hóa, xã hội trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao tinh thần cảnh giác của nhân dân trước âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ gìn ANTT. Tăng cường phối hợp trong công tác dân vận, duy trì và nâng cao hiệu quả các phong trào cách mạng của quần chúng, coi đó là những hình thức, biện pháp quan trọng phát huy sức mạnh của toàn dân, sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, tăng cường khối đoàn kết dân tộc, là nền tảng cơ bản xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thứ tư, tiếp tục tăng cường hơn nữa, làm cho quan hệ phối hợp giữa QĐND và CAND đi vào chiều sâu, ngày càng hiệu quả thiết thực. Tập trung triển khai, thực hiện hiệu quả, thường xuyên sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ. Chú trọng nâng cao hiệu quả trong trao đổi thông tin, tình hình, nâng cao khả năng dự báo và tham mưu. Chủ động phối hợp đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, triệt tiêu các yếu tố bất lợi; đồng thời tăng cường phối hợp trong diễn tập phòng thủ thị xã và diễn tập chiến đấu các xã, phường; xử lý các tình huống phức tạp về quốc phòng - an ninh, sẵn sàng chiến đấu cao.

Thứ năm, tiếp tục phối hợp xây dựng QĐND, CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng và tổ chức, là lực lượng vũ trang trọng yếu, đặc biệt tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong xây dựng thế trận QPTD kết hợp chặt chẽ với thế trận ANND vững chắc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Thiếu tá Ngô Anh Đức

Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS thị xã Hương Trà


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thống kê truy cập
Hôm nay : 45
Hôm qua : 867
Tháng 01 : 15.086
Tháng trước : 27.633
Năm 2022 : 15.086
Năm trước : 359.351
Tổng số : 443.247