• :
  • :
LLVT THỪA THIÊN HUẾ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH - LLVT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ THỰC HIỆN TỐT CUỘC VẬN ĐỘNG " PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG, CỐNG HIẾN TÀI NĂNG, XỨNG DANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ"
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Những vấn đề rút ra qua diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, thị trấn huyện Phong Điền năm 2021

Diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, phường, thị trấn là hình thức huấn luyện cao nhất cho cấp ủy, chính quyền, ban chỉ huy quân sự, công an, các ngành, đoàn thể nắm và vận hành cơ chế của địa phương cấp xã, phường, thị trấn trong các trạng thái quốc phòng, công tác chuẩn bị và thực hành chiến đấu một cách tổng hợp, toàn diện, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh.

Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, cùng các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ CHQS tỉnh về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền và vai trò tham mưu của các ban ngành, đoàn thể, các lực lượng, trong đó có vai trò trung tâm của Ban CHQS, huyện Phong Điền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ các giải pháp, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng và an ninh. Trong đó, hàng năm xác định nhiệm vụ diễn tập khu vực chiến đấu phòng thủ xã, thị trấn là nội dung được huyện hết sức coi trọng cả trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Thông qua diễn tập, không chỉ góp phần nâng cao năng lực vận hành cơ chế, trình độ tổ chức chỉ huy, vai trò làm tham mưu, phối hợp, hiệp đồng tác chiến của các ban, ngành và lực lượng vũ trang địa phương, mà còn là cơ sở để bổ sung hoàn thiện các phương án, kế hoạch tác chiến; xây dựng tiềm lực và thế trận; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, giữ vững quốc phòng và an ninh; xây dựng khu vực phòng thủ huyện Phong Điền vững chắc đáp ứng tốt mọi yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Năm 2021, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho lãnh đạo huyện lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức 04 cuộc diễn tập cho các xã: Phong Thu, Phong An, Phong Hiền và Thị trấn Phong Điền, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện kỹ thuật.

Đ/c CHT Ban CHQS xã Phong Hiền báo cáo nội dung nhận mệnh lệnh với đồng chí Bí thư Đảng ủy

Thành công của các cuộc diễn tập trên là sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và toàn thể Nhân dân trên địa bàn trong điều kiện bị chi phối bởi nhiều yếu tốt; trong đó, Ban CHQS huyện Phong Điền đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu, phối hợp, hiệp đồng và tổ chức thực hiện.

Trong giai đoạn chuẩn bị diễn tập, đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc vào Mệnh lệnh huấn luyện của Tư lệnh Quân khu, Chỉ thị của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021; đồng thời, tham mưu cho UBND huyện ban hành các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Bảo đảm,… và các tiểu ban giúp việc khác. Bám sát sự chỉ đạo của trên, Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với các ban, ngành, các địa phương diễn tập tổ chức khảo sát địa hình, xây dựng kế hoạch diễn tập. Trong đó, chú ý kết cấu tình huống, các giai đoạn, các vấn đề huấn luyện sát với thực tế, phù hợp với địa bàn từng xã, thị trấn trong thế trận phòng thủ chung của huyện. Trên cơ sở kế hoạch diễn tập đã được Ban chỉ đạo diễn tập của huyện phê chuẩn, Ban tổ chức diễn tập đã ban hành các kế hoạch về tổ chức, điều hành diễn tập, Quyết định về việc huy động lực lượng dân quân tự vệ, các lực lượng của các tổ chức, đoàn thể tham gia diễn tập. Đồng thời, tổ chức các hội nghị quán triệt, giao nhiệm vụ cho các lực lượng một cách cụ thể, chặt chẽ, tạo sự thống nhất về nhận thức, trách nhiệm, xây dựng quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ.

Năm 2021, là năm đầu tiên sau đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, cũng là năm tiến hành bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, do đó các vị trí lãnh đạo cấp ủy và chính quyền từ huyện đến xã, thị trấn có sự thay đổi, từ thực tiễn đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo diễn tập huyện tổ chức các lớp tập huấn, nhằm bồi dưỡng nội dung, thứ tự các bước tiến hành công tác chuẩn bị diễn tập, các nội dung thực hành diễn tập cho cán bộ trong các khung diễn tập, nhất là đối với các đồng chí lần đầu tham gia nhiệm vụ này. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, cùng với huấn luyện theo kế hoạch phải tích cực huấn luyện bổ sung những nội dung cần thiết; tiến hành diễn tập thử từ 1 đến 2 lần. Trong quá trình thực hiện, huyện chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện thực hiện tốt phương châm: hướng dẫn nhưng không làm thay, tức là cơ quan quân sự chỉ đóng vai trò trung tâm phối hợp, hiệp đồng, hướng dẫn và thẩm định về thể thức văn bản, công tác tham mưu tác chiến, chứ không “làm thay, làm hộ”, nhằm nâng cao năng lực diễn tập cho các cơ quan, ban, ngành và hệ thống chính trị của địa phương. Cách làm này đã giúp đội ngũ cán bộ các ban, ngành nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tự học, tự làm, tự nghiên cứu để nắm chắc nội dung công việc của ngành mình, cấp mình trước, trong diễn tập, đảm bảo sát thực tế, góp phần giải quyết những yêu cầu cụ thể ở từng địa phương. Nhờ đó, trong diễn tập khu vực chiến đấu phòng thủ xã, thị trấn năm 2021, các cơ quan khối Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và lực lượng vũ trang đã xây dựng văn kiện các loại đủ, đúng quy cách tham mưu tác chiến.

Song song thực hiện công tác chuẩn bị về con người và văn kiện diễn tập, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tiến hành xây dựng hệ thống công sự trận địa, hầm hào, thiết bị mục tiêu, đường cơ động tại các khu vực thực binh. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị còn chuẩn bị tốt các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, cứu nạn cứu hộ cả trước, trong và sau diễn tập.

Trong thực hành diễn tập, tập trung vào 3 giai đoạn: giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; giai đoạn 2, làm công tác tổ chức chuẩn bị chiến đấu; giai đoạn 3, thực hành chiến đấu phòng thủ. Trong từng giai đoạn diễn tập, các hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và hội nghị các ban, ngành, đoàn thể của xã, thị trấn đảm bảo đúng quy định, quy trình, giải quyết tốt các tình huống đặt ra; từng vai tập trên cương vị, chức trách của mình đã bám sát với thực tiễn địa phương trong từng giai đoạn để phát biểu thảo luận sôi nổi, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy được dân chủ trong thảo luận, điều quan trọng là đạt được mục đích cuối cùng của các hội nghị đề ra.

Đ/c Bí thư Đảng ủy xã Phong Hiền chủ trỉ Hội nghị Đảng ủy ra NQ chuyển địa phương
 vào tình trạng khẩn cấp về QP, AN

Để nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong diễn tập, Ban Chỉ huy Quân sự huyện chỉ đạo mỗi xã, thị trấn có tưởng định diễn tập khác nhau, đảm bảo sát với điều kiện của từng địa bàn, v.v… Qua đó, giúp các xã, thị trấn xử lý tình huống một cách linh hoạt, sáng tạo, tránh sự trùng lắp, lối mòn, mang lại hiệu quả thiết thực. Ban Chỉ huy Quân sự, công an xã, thị trấn đã thể hiện tốt vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ; chỉ huy, điều hành Trung đội Dân quân cơ động thực binh chiến đấu các đề mục theo đúng kế hoạch, hình thái chiến thuật, thể hiện được khả năng phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng. Trong thực hành chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ Dân quân đã vận dụng tốt các tư thế, động tác kỹ, chiến thuật trên chiến trường, sử dụng thành thạo, hiệu quả các loại vũ khí có trong biên chế và vũ khí tự tạo theo cách đánh truyền thống của lực lượng vũ trang huyện.

Đ/c CHT Ban CHQS xã Phong Thu hạ đạt mệnh lệnh hành quân cơ động lực lượng ra khu sơ tán
Hội đồng Nhân dân thị trấn Phong Điền tổ chức kỳ họp chuyên đề: Quyết nghị chuyển địa phương
vào tình trạng chiến tranh

Từ kết quả của bốn đơn vị diễn tập trong năm 2021, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện rút ra một số kinh nghiệm trong công tác tham mưu, lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, thị trấn, làm cơ sở để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả diễn tập trong các năm tiếp theo.

Một là, Phát huy vai trò chủ động trong công tác tham mưu của Đảng ủy, Ban CHQS huyện về nhiệm vụ diễn tập.

Căn cứ vào mệnh lệnh, chỉ thị huấn luyện, SSCĐ hàng năm của cấp trên và tình hình thực tiễn công tác QP, QS và nhiệm vụ của địa phương, Ban CHQS huyện phải chủ động, tích cực, quyết liệt, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ và nội dung diễn tập để các cấp, các ngành, các địa phương, các lực lượng xác định tốt nhiệm vụ và có thời gian làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt cho diễn tập, lúc đó sẽ hạn chế những sai sót xảy ra trong quá trình diễn tập.

Hai là, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt sâu sắc nhiệm vụ diễn tập hàng năm đến các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng và nhân dân trên địa bàn; xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Thông qua giáo dục, tuyên truyền để thấy được sự cần thiết của diễn tập chiến đấu phòng thủ cũng như thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ này,… tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập.

Ba là, coi trọng việc tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ các cấp về công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Theo đó, cơ quan quân sự cần chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức chu đáo các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về công tác quân sự, quốc phòng địa phương cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt và đội ngũ cán bộ đảng viên cấp phường, xã, thị trấn. Yêu cầu cần đạt được sau mỗi đợt tập huấn, bồi dưỡng là: số cán bộ được tham gia phải đảm nhiệm tốt cương vị của mình trong các giai đoạn diễn tập. Bên cạnh đó phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục quốc phòng cho toàn dân.

Bốn là, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tổ chức chuẩn bị và thực hành diễn tập. Đây là nội dung công tác đòi hỏi phải phối hợp nhiều thành phần, lực lượng tham gia. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền các cấp cần chú trọng kiện toàn tổ chức, biên chế, ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ diễn tập chặt chẽ, có chất lượng, tổ chức quán triệt và giao nhiệm vụ, huấn luyện bổ sung, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, tập thể tham gia diễn tập; xây dựng kế hoạch, xác định rõ lộ trình, tiến độ thời gian để hoàn thành các công việc chuẩn bị. Đồng thời, đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, vận động mọi lực lượng và nhân dân trên địa bàn đoàn kết, tham gia tích cực vào công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập.

Trung đội Dân quân cơ động thị trấn Phong Điền thực hành xung phong đánh chiếm mục tiêu

Những vấn đề rút ra trong các cuộc diễn tập vừa qua là cơ sở để lực lượng vũ trang huyện Phong Điền tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, vai trò tham mưu của các ban ngành, đoàn thể cấp xã, thị trấn và khả năng, trình độ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu của LLVT huyện, trên cơ sở đó cùng với các lực lượng bảo đảm ANCT, TTATXH để Huyện đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, củng cố và tăng cường quốc phòng - an ninh, thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới./.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thạnh

UVBTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Phong Điền

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thống kê truy cập
Hôm nay : 497
Hôm qua : 1.105
Tháng 05 : 23.585
Tháng trước : 27.166
Năm 2024 : 122.129
Năm trước : 319.267
Tổng số : 1.196.518