• :
  • :
LLVT THỪA THIÊN HUẾ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH - LLVT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ THỰC HIỆN TỐT CUỘC VẬN ĐỘNG " PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG, CỐNG HIẾN TÀI NĂNG, XỨNG DANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ"
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tự hào truyền thống vẻ vang 62 năm ngành Kiểm tra của Đảng trong Đảng bộ Quân đội

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng, ngày 13/11/1961, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 30-NQ/TW về một số vấn đề về tổ chức Đảng trong Quân đội. Bộ Chính trị nhấn mạnh: Cần tổ chức Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp của Đảng trong Quân đội, về quyền hạn, nhiệm vụ và cách làm việc của UBKT ghi trong Chương VII (UBKT các cấp) và Chương X (kỷ luật Đảng) của Điều lệ Đảng. UBKT Đảng trong Đảng bộ Quân đội được tổ chức thành lập theo hệ thống dọc từ Quân ủy Trung ương đến cấp Trung đoàn và tương đương. Từ đó, ngày 13/11/1961 đã đi vào lịch sử của ngành và trở thành Ngày Truyền thống của ngành Kiểm tra trong Đảng bộ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngày 28/11/1961, Tổng cục Chính trị trình Quân ủy Trung ương Tờ trình số 129/HM đề nghị thành lập UBKT các cấp của Đảng trong Đảng bộ Quân đội. Về tổ chức UBKT Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị đề cử danh sách 7 đồng chí gồm 4 đồng trí trong Quân ủy Trung ương (đồng chí Song Hào, Trần Văn Trà, Trần Quý Hai, Trần Độ) và 3 đồng chí ngoài Quân ủy Trung ương đề nghị BCHTW Đảng phê chuẩn. Ngày 27/3/1962, UBKT Quân ủy Trung ương họp phiên đầu tiên ra nghị quyết về “Tăng cường công tác kiểm tra, bảo vệ kỷ luật Đảng, góp phần bảo đảm chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đảng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng”. Nghị quyết xác định về nhiệm vụ; phạm vi quyền hạn kiểm tra, xử lý các vụ án kỷ luật của đảng viên; lề lối làm việc; chế độ sinh hoạt và phân công trong UBKT. Sau đó, ngày 05/4/1962, Cục Tổ chức ban hành Hướng dẫn số 135-HIA về việc tổ chức và cách làm việc của UBKT các cấp trong Đảng bộ Quân đội. Cuối tháng 6 và đầu tháng 7 năm 1962, Cục Tổ chức chủ trì mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Công tác kiểm tra đầu tiên cho các Ủy viên UBKT và cán bộ tổ chức (giúp việc UBKT) các đầu mối trực thuộc Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc, lề lối làm việc của UBKT và nghiên cứu chuyên đề về xét xử kỷ luật, giải quyết tố cáo.

Trải qua 62 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành, lớp lớp các thế hệ cán bộ, nhân viên làm công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Quân đội không ngừng rèn luyện, nỗ lực, phấn đấu, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào, góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ Quân đội và nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang, góp phần cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của cách mạng nước ta trước đây và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Những thành tựu đạt được đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu; qua đó xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, tạo nên sức mạnh chiến đấu của Quân đội, đủ sức đánh bại mọi kẻ thù xâm lược. Với những thành tích đạt được, UBKT Quân ủy Trung ương, UBKT các cấp và hàng ngàn lượt cán bộ, nhân viên làm công tác kiểm tra trong Đảng bộ Quân đội đã vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và Quân đội trao tặng.

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm tra Đảng trong Đảng bộ Quân đội. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh; sự hướng dẫn, chỉ đạo của UBKT Tỉnh ủy, UBKT Đảng ủy Quân khu. UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế và các UBKT Đảng ủy cơ sở luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo về mọi mặt, đặc biệt là kiện toàn về tổ chức, lựa chọn những cán bộ, nhân viên có đủ phẩm chất, năng lực và kinh nghiệm thực tiễn trực tiếp làm công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Do đó, chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác kiểm tra ngày càng được nâng lên, luôn giữ vững nguyên tắc trong công tác; tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ; nêu cao trách nhiệm, tận tụy với công việc; mẫu mực trong lời nói và hành động; có tinh thần kiên quyết bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai trái, tiêu cực, xứng đáng với truyền thống ngành Kiểm tra: “Trung thành vô hạn, giữ vững tính Đảng, công minh chính xác”; lấy cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn là chính; thực hiện đúng phương châm: “Chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả” và truyền thống “Tấn công, nổi dậy, anh dũng, kiên cường” của lực lượng vũ trang tỉnh.

Qua các kỳ Đại hội nhiệm kỳ và hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát hằng năm đều đánh giá công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Quân sự tỉnh được triển khai toàn diện, có hiệu quả; luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang tỉnh và yêu cầu xây dựng Đảng bộ; quán triệt và triển khai đồng bộ, chặt chẽ nghị quyết, chỉ thị, quy định, chương trình, kế hoạch của cấp trên về nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát. Tính đến thời điểm hiện tại, số đảng viên, tổ chức đảng được kiểm tra, giám sát tăng hơn 40%; số vụ việc phải xử lý, thi hành kỷ luật giảm gần 20% so với nhiệm kỳ trước. UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát về nhiệm vụ Quốc phòng, công tác Quân sự địa phương đối với Đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố, tăng 15% so với nhiệm kỳ trước. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, thế trận lòng dân, khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thị, thành phố ngày càng vững chắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Công tác kiểm tra, giám sát đã giúp cho cán bộ, đảng viên khắc phục kịp thời những biểu hiện lệch lạc về nhận thức tư tưởng, phẩm chất, đạo đức, lối sống; chủ động phòng ngừa các vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên. Nhiều tổ chức Đảng, nhiều năm liền không có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật. Những kết quả đó góp phần quan trọng trong đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu biện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kịp thời răn đe, giáo dục, cảnh báo, cảnh tỉnh đồng thời giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tổ chức Đảng có nhận thức đúng đắn, chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của địa phương.

Hiện nay, đứng trước những yêu cầu mới, khó khăn, thách thức đan xen và nhiệm vụ “Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, tình hình trên đặt ra yêu cầu xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Quân đội tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, đòi hỏi công tác kiểm tra trong Đảng bộ Quân đội nói chung và Đảng bộ Quân sự tỉnh nói riêng ngày càng nặng nề và phức tạp hơn. Tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống của ngành Kiểm tra trong Đảng bộ Quân đội, trước yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, cấp ủy, UBKT các cấp và đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác kiểm tra trong Đảng bộ Quân sự tỉnh phải thường xuyên quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nắm vững điều lệ, các nguyên tắc công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Duy trì và thực hiện có nền nếp chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ do cấp trên giao. Mỗi cấp ủy viên, mỗi cán bộ kiểm tra cần tiếp tục phát huy truyền thống và những kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, đổi mới phương pháp, tác phong công tác, chủ động khắc phục những mặt còn hạn chế, ra sức học tập, rèn luyện để nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ kiến thức và năng lực công tác chuyên môn; đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội; luôn nỗ lực phấn đấu, không ngừng học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ, kiến thức; tu dưỡng, rèn luyện có phẩm chất đạo đức trong sáng, chí công, vô tư, có dũng khí đấu tranh ngăn chặn những việc làm sai trái, tiêu cực, đề cao trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống quý báu của ngành và những công lao cống hiến của các thế hệ cán bộ ngành Kiểm tra trong suốt 62 năm qua, góp phần quan trong xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; đủ sức lãnh đạo lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao./.

                                                          Bài, ảnh: HOÀNG QUÝ

 


Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.112
Hôm qua : 934
Tháng 07 : 17.010
Tháng trước : 34.878
Năm 2024 : 182.025
Năm trước : 319.267
Tổng số : 1.256.414